دوران وارونگی اقتصاد


اسرافیل شیرازی ارائه دهنده دکترین آنتی مارکتینگ در جمع اساتید و پژوهشگران اندیشکده ضدبازاریابی

ما شاهد دوره ی وارونگی اقتصاد جهان از دلالی و بازاریابی مساله ساز و پولساز به اقتصاد ارزش آفرین رفاه هستیم

هر روز بیشتر از قبل ناکارآمدی و اشتباه بودن مبانی و آموزه های بازاریابی را حس می کنیم.امروز مردم متوجه هدف و کارکرد اصلی بازاریابی پشت شعارهای اغواکننده مشتری مداری و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا شده اند، همه دریافته ایم که هدف بازاریاب ها بعنوان مزدورانی مزور و نیرنگ باز صرفا ،کسب سود برای اقلیتی انحصار طلب و آز طلب است که با رانت و فساد کنترل بر بازار را در دست دارند.مجراگرایی و شکاف طبقاتی خرد کننده ای که اختناقی نفس گیر بر فضای زندگی بشر هزاره ی سوم مستولی ساخته ، حاصل آموزه های غلطی است که اندیشکده ی ضد بازاریابی به ریاست اسرافیل شیرازی ارائه دهنده ی دکترین ضدبازاریابی در جهان روی ابطال پذیری این شبه علم خسارت زا کار می کند.

این باعث تاسف است که سرمایه های فکری و صنعتی بشر هزاره ی سوم در عین پیشرفت های چشمگیر و دست یابی بر تکنولوژی مدرن توسط سرمایه های پولی و مادی گروهی بانکدار سفته باز، استثمار می شود.