قوانین و مقررات

   

  لطفا جهت حضور در رویداد و استفاده از کارگاههای جانبی در سایت ثبت نام نمایید

  ثبت نام در سایت کنفرانس رایگان می باشد

  ارسال هرگونه تصاویر و مقالات خارج از شئونات ممنوع بوده و با متخلفین برخورد قانونی می گردد

  پس از اعلام نتیجه داوری 48 ساعت فرصت پرداخت برای متقاضی وجود دارد.پس از اینمدت مقاله از سامانه کنفرانس حذف می گردد.

  مقالات:

  جهت ارسال مقالات ثبت نام در سایت ضروری و اجباری است.

  مهلت ارسال مقالات برابر با تاریخ اعلامی در سایت می باشد.

  ارسال گواهی و سی دی مقالات فقط پس از برگزاری رویداد امکان پذیر است.

  دبیرخانه صرفا در قبال ارسال کننده مقاله ملزم به ارائه گواهی می باشد.

  دبیرخانه کنفرانس براساس رآی کمیته داوران، صرفا جهت مقالات حضوری امتیاز ارائه و حضور در کنفرانس را در گواهی صادر شده قید می نماید.

  آن دسته از دانشجویان، پژوهشگران و اساتید محترمی که زودتر از تاریخ برگزاری رویداد نیازمند گواهی می باشند با تقبل هزینه ارسال خارج از موعد میتوانند تقاضای خود را به دبیرخانه ارسال نمایند.

  مسئولیت درج عناوین و سمت های علمی در مقالات به عهده ارسال کننده مقاله می باشد و دبیرخانه کنفرانس هیچگونه مسئولیتی در این باره ندارد.

  کنفرانس هیچگونه تعهدی درباره ی دریافت نمره و یا کسب امتیازات سازمانی برای افراد ارسال کننده مقاله ندارد .

  منشور اخلاقی پژوهش

   به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمیت جایگاه کنفرانس ها بعنوان یک رویداد مهم علمی در اعتلای فرهنگ و تمدن بشری، ما دانشجویان و اعضاءهیات علمی و محققان متعهد می گردیم اصول زیر را در انجام فعالیت های پژوهشی مد نظر قرار داده و از آن تخطی نکنیم :

  1-اصل برائت : التزام به برائت جویی از هر گونه رفتار غیر حرفه ای و اعلام موضع نسبت به کسانی که حوزه علم و پژوهش را به شائبه های غیر علمی می آلایند.

  2-اصل رعایت انصاف و امانت : تعهد به اجتناب از هر گونه جانب داری غیر علمی و حفاظت از اموال، تجهیزات و منابع در اختیار.

  3-اصل ترویج : تعهد به رواج دانش و اشاعه نتایج تحقیقات و انتقال آن به همکاران علمی و دانشجویان به غیر از مواردی که منع قانونی دارد.

  4-اصل احترام : تعهد به رعایت حریم ها و حرمت ها در انجام تحقیقات و رعایت جانب نقد و خودداری از هر گونه حرمت شکنی.

  5-اصل رعایت حقوق : التزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان (انسان، حیوان و نبات)و سایر صاحبان حق.

  6-اصل رازداری : تعهد به صیانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد، سازمان ها و کشور و کلیه افراد و نهادهای مرتبط با تحقیق.

  7-اصل حقیقت جویی : تلاش در راستای پی جویی حقیقت و وفاداری به آن و دوری از هرگونه پنهان سازی حقیقت.

  8-اصل مالکیت مادی و معنوی : تعهد به رعایت کامل حقوق مادی و معنوی دانشگاه و کلیه همکاران پژوهش.

  9-اصل منافع ملی : تعهد به رعایت مصالح ملی و در نظرداشتن پیشبرد و توسعه کشور در کلیه مراحل پژوهش.