اسپانسری کنفرانس

شرح خدمات اسپانسری در کنفرانس:

حامی طلایی: 3 میلیون تومان - خدمات: 3 سال خدمات رسانه ای رایگان- درج نام و لوگوی سازمان به عنوان حامی در پوستر، آگهی ها، گواهینامه کنفرانس و سی دی مجموعه مقالات - درج نام و بارگذاری لوگوی حامی در وب سایت کنفرانس- درج لوگو در سالن همایش-حضور مهمانان سازمان حامی در اختتامیه به صورت افتخاری- معرفی تبلیغات سازمان حامی و محصولات یا خدمات آن توسط مجری در روز کنفرانس- اشاره مجری مراسم به عناوین حامیان در طول سخنرانی های اختتامیه

حامی نقره ای: 1 میلیون تومان - خدمات: 2 سال خدمات رسانه ای رایگان- درج نام و لوگوی سازمان به عنوان حامی در پوستر، آگهی ها، گواهینامه کنفرانس و سی دی مجموعه مقالات - درج نام و بارگذاری لوگوی حامی در وب سایت کنفرانس- درج لوگو در سالن همایش- اشاره مجری مراسم به عناوین حامیان در طول سخنرانی های اختتامیه

حامی برنزی: 500 هزار تومان - خدمات: 1 سال خدمات رسانه ای رایگان- درج نام و لوگوی سازمان به عنوان حامی در پوستر، آگهی ها، گواهینامه کنفرانس و سی دی مجموعه مقالات - درج نام و بارگذاری لوگوی حامی در وب سایت کنفرانس- درج لوگو در سالن همایش- اشاره مجری مراسم به عناوین حامیان در طول سخنرانی های اختتامیه