مناظره در دانشگاه اصفهان


مناظره مارکتینگ ، آنتی مارکتینگ در دانشگاه اصفهان

مناظره بزرگ جنجالی و علمی بین دکتر مجید محمد شفیع و اسرافیل شیرازی

هیات علمی دانشگاه اصفهان و ارائه دهنده دکترین آنتی مارکتینگ در جهان 

مناظره علمیhttp://Iccam.ir

۲۱ آذرماه ۱۳۹۸ در دانشگاه پیام نور شاهین شهر اصفهان