سمپوزیوم ضدبازاریابی در دانشگاه بندرعباس


سمپوزیوم علمی ضد بازاریابی

سمپوزیوم علمی ضد بازاریابی

در دانشگاه پیام نور بندر غباس

۶دیماه ۱۳۹۷

با سخنرانی اسرافیل شیرازی

ارائه دهنده دکترین ضدبازاریابی

برای اولین بار در استان هرمزگان

ثبت نام از طریق سایت ،iccam.ir

تماس:۵۱۳۲۲۳۵۶۶۷

۵۱۳۲۲۳۵۶۶۸

۵۱۳۲۲۳۵۶۶۹