درک ضرورت و اهمیت انتی مارکتینگ


درک اهمیت و ضرورت انتی مارکتینگ

دبیرخانه کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم با همکاری فرمانداری شهرستان فریمان برگزار می نماید.

سلسله نشست های تخصصی درک اهمیت و ضرورت انتی مارکتینگ در اقتصاد مقاومتی

یکشنبه سوم بهمن ماه 1395

سالن همایش فرمانداری فریمان

سخنران ،اسرافیل شیرازی

ارائه دهنده دکترین ضدبازاریابی.