مناظره با دکتر عبدالحمید ابراهیمی پدر علم بازاریابی ایران


مناظره جنجالی مارکتینگ و انتی مارکتینگ در دانشگاه علامه

دبیرخانه سومین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم با همکاری انجمن علمی دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه فردوسی و انجمن علمی مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه مناظره علمی مارکتینگ و انتی مارکتینگ را بین دکتر عبدالحمید ابراهیمی پدر علم بازاریابی در ایران و اسرافیل شیرازی ارائه دهنده دکترین انتی مارکتینگ در روز یکشنبه مورخ ۲۶ آذرماه ۱۳۹۶ در محل آمفی تاتر دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه برگزار نمود.

در این نشست که مشروح آن در سایت آپارات و کنفرانس موجود می باشد دکتر عبدالحمید ابراهیمی به معرفی پنج نوع از انواع بازاریابی و تاریخچه آن پرداختند که در ادامه اسرافیل شیرازی با ارائه استدلال به نفی و رد علم بازاریابی پرداختند.

مباحثه چالشی و جنجالی نامبردگان تا ساعت ۱۶ ادامه یافت.