همایش ضدبازاریابی


گزارش تصویری همایش ضدبازاریابی

اولین همایش علمی تخصصی ضد بازاریابی با هدف ارائه دکترین ضد بازاریابی چهارشنبه ۲۸ مردادماه ۹۴ در مشهد محل فرهنگسرای ترافیک مشهد با حضور اسرافیل شیرازی ، ارائه دهنده ی دکترین ضدبازاریابی برگزار شد