پنجمین سمنار ضدبازاریابی تاجیکستان


دوشنبه سی ام نوامبر 2015

تاجیکستان ، خجند، سالن همایش دانشکده حقوق

پنجمین سمینار بین المللی ضدبازاریابی با حضور اساتید و پژوهشگران

سخنران کلیدی:اسرافیل شیرازی