تاثیر بیماری کرونا بر اقتصاد ایران و جهان


کرونا ویروس جدیدی که در نزدیک به یک سال است که گسترش یافته و علاوه بر سلامت جامعه پیامدهای اقتصادی را نیز در برداشته است هررچند راهی برای مشخص کردن دقیق آسیبهای اقتصادی وجود ندارد اما این اجماع بین اقتصاددانان  وجود دارد که تاثیر منفی شدیدی بر اقتصاد جهانی خواهد گذاشت . به نظر برخی از اقتصاددانان اگر رکود جهانی هم نداشته باشیم برخی از اقتصادها یا رشدی نخواهند داشت ویا رشد منفی خواهند داشت به باور  کارشناسان اقتصادی در ایران کمی داستان پیچیده تراست . در طرف عرضه نیز اقتصاد با کاهش فشار روبرو است . بامختل شدن تجارت بین الملل زنجیره ارزش وسیعی از محصولات دچار اختلال شده و ظرفیت تولید واحدها به دلیل عدم دسترسی به نهاده ها کاهش میابد فعالیتهای اقتصادی از موارد مختلفی مانند کاهش رفت و آمدها ، نا اطمینانی و احتیاط مصرف کنندگان ، تعطیلی برخی کسب وکارهای دارای تعامل اجتماعی ، کاهش تقاضای بسیاری از صنایع و خدمات و مسدود شدن مسیرهای ارتباطی با سایر کشورها اثر پذیرفته است . اختلال در صادرات ، کاهش گردشگر ، کاهش قیمت و تقاضای جهانی نفت و گاز و ... ، اختلال در تجارت با شریک اول تجاری یعنی چین ( در مورد ایران ) جزو مهم ترین پیامدهای شیوع کرونا هستند در نهایت و در بخش نتیجه گیری به منظور شناخت راهکارهای مختلف اقتصادی مدیریت اثرات این بحران ، به صورت اجمالی به بررسی سیاستهای اقتصادی کشورهای مختلف دنیا در مواجهه با کرونا ویروس پرداخته ایم .                                                                                                                           

نویسنده


هدایت حسین زاده، محمد صادق اصمع

دانلود مقاله