خانم دکتر فاطمه حمیدی نوا


سرکارخانم دکترفاطمه حمیدی نوا، مدرس دانشگاه ،  به کادر کمیته علمی و داوری بیست و چهارمین سمینار بین المللی ضدبازاریابی پیوستند.