اسرافیل شیرازی


عقل انسان در این صد سال اخیر بیش از تمام ادوار بشری فعالیت داشته ولی متاسفانه این بیش فعالی عقلی خودش در دست آورد مردود بوده است.۶۰ هزار سال پیش انسان امروزی از موطن خود یعنی آفریقا بیرون آمد.کهن ترین فسیل موسوم به اومو یک و اومو دو که در کشور اتیوپی کشف شده متعلق به ۱۹۵ هزار سال پیش برآورد می گردد .

جمجمه ای که فکش از محیط،صورت بیرون زده کهن سمبل جالبی برای جاه طلبی های سرمایه داری انحصار طلب مصرفی امروز است.

عموما اختراعات و کشفیات بشر حاصل تعقل و تفلسف اشخاصی است که عقلی فراتر از معدل دوران و جامعه دارند.سرمایه ذاتا دنبال جذب عقلا و اندیشه های برتر است.ویژگی کشورهای توسعه یافته در رفتارها و برنامه های استراتژیک انطباق پذیری با ماهیت عقلی است.

در رویارویی با سایر رقبا نیز همین مزیت باعث توفیق و پیشتازی در بازار می گردد.لذا هر کجا دیدید اقتصادی رو به رشد است و یا مراحل رشد و توسعه را سیر می کند بدانید زمام امور در اختیار قشری است که چیره گی عقلی کافی برای حرکت و هدایت داشته اند.

برگرفته از متن کتاب آنتی مارکتینگ ص ۱۸ نوشته ی ،اسرافیل شیرازی