سمینار ضدبازاریابی در دانشگاه پیام نور مشهد


چهارمین سمینار ضد بازاریابی در دانشگاه پیام نور مشهد برگزار

چهارمین سمینار ضدبازاریابی
پنجشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۴ در سالن اجتماعات دانشگاه پیام نور مشهدبرگزار شد.
در این نشست نسبت آموزه های علم بازاریابی با لیبرالیسم و بورژوازی اقتصادی همچنین وجوه متباین این علم با اقتصاد مقاومتی تحلیل و بررسی شد.در ادامه جلسه آسیب ها و مفسده های اقتصادی منبعث از آموزه های غلط این علم مورد نقد و واکاوی حضار قرار گرفت.