چرا با شرکت در کارگاه های بازاریابی همچنان احساس عدم رضایت داریم؟


همایش ضدبازاریابی

با دست اندرکاران صنعت بیمه 

چرا با شرکت در کارگاه های بازاریابی همچنان احساس عدم رضایت از فروش داریم؟

سخنران ،اسرافیل شیرازی

ارائه دهنده دکترین ضدبازاریابی

بیستم مردادماه 1395

سالن همایش هتل پردیسان مشهد