موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص)


موسسه اموزش عالی نبی اکرم به جمع حامیان و متحدان بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی ضدبازاریابی پیوست.کلیه مقالات پذیرش شده در کنفرانس جهت بررسی و نمایه در مجله علمی پژوهشی مئیریت بازاریابی هوشمند که وابسته به این دانشگاه می باشد ارسال می گردد.