تیم سازی


تیم سازی

یکی از روش های مورداستفاده بازاریاب ها تیم سازی است.تیم سازی برای اقناع چه کسی؟آیا تیم سازی به منظور تامین امنیت شغلی و افزایش رفاه و دسترسی به مواهب و امکانات زندگی اعضا و خدمات گیرندگان تیم صورت می گیرد؟یا روشی برای استعمار قوای جمعی در مسیر تحقق امیال فردی است؟ عضو موثر در تیم دارای چه ویژگی هایی است؟ از نظر بازاریاب ها تیم کارامد چه تیمی است؟کارایی و اثربخشی تیم بر اساس کدامین اهداف و متناظرها ارزیابی می گردد؟ در صورت اعتقاد به مدل بازاریاب ها به انسانی تک بعدی می رسیم که نفع مادی اش ، فرم و محتوای مشترکی با سایر اعضاء تیم در زندگی وی ایجاد می کند و با اشتغال و عضویت در تیم دیگر خودش نیست و فردیت ، اهداف ، ارزش ها و تمایلات شخصی او به تابعی از تعینات تیم بدل می گردد.نظم نوین اقتصاد جهانی از فقر و نیروی کار ارزان ارتزاق می کند.