همایش ضدبازاریابی در موسسه آموزش عالی فن آوران توس


بیست و ششم تیرماه 1395

همایش ضدبازاریابی

با حضور اسرافیل شیرازی ارائه دهنده ی دکترین ضدبازاریابی در موسسه آموزش عالی فن آوران توس