پیوستن پایگاه خبری پی نوشت به جمع حامیان کنفرانس


پایگاه خبری پی نوشت به جمع حامیان دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری پیوست.