نقش محیط سازمان بر شادی سازمانی


منابع انسانی در دنیای امروز، بهترین مزیت رقابتی هر سازمان تلقی می شود و انسان بیش از هر زمان دیگر، در نظریه سازمان اهمیت یافته است .نیروی انسانی به همان اندازه که میتواند سازمان ها را در رقابت یاری دهد ممکن است مانعی جدی بر سر راه سازمان باشد برای انجام این تحقیق، داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه های استاندارد و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای جمع آوری و فرضیات تحقیق با استفاده از مدل های رگرسیون و آزمون تی تکی و با بهره گیری از نرم افزار آموس مورد آزمون قرار گرفتند. .نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق نشان داد که فضای اخلاقی سازمان با نقش میانجی هوش معنوی نتوانسته است بر شادکامی سازمانی تاثیر داشته باشد.

نویسنده


علی آخوندی، نجمه جلالیان ، رضیه مفیدیان

دانلود مقاله