اثرات تولید ناب بر سلامت کارکنان


مفهوم توليد ناب از مطالعه تكنيك­هاي توليدي ژاپني به خصوص در صنعت خودروسازي گرفته شده است. هرچند که این سیستم منحصر به صنایع خودروسازی نمی­باشد و در سایر صنایع و بخش­های خدماتی نیز کاربرد دارد. علیرغم مزایای تولید ناب برای شرکتها و کارکنان از جمله افزایش بهره­وری، بهبود رضایت شغلی و ارتباطات جمعی، اما این سیستم در بسیاری از موارد سلامت کارکنان را به خطر می­اندازد و حتی منجر به مرگ و خودکشی کارکنان می­شود، معضلی که در کشور ژاپن از آن تحت عنوان کاروشیو کاروجی­ساتسو یاد می­شود و به بحرانی جدی تبدیل شده است. از این رو، هدف از انجام پژوهش حاضر، آشنایی با سیستم تولید ناب و تاثیرات آن بر سلامت کارکنان می­باشد. جهت نیل به هدف مذکور، باتوجه به پژوهش­های پیشین، مفاهیم تولید ناب، کاروشی و کاروجی­ساتسو و ارتباط آنها با یکدیگر مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر از نوع پژوهش­های نظری در چارچوب مطالعات کتابخانه­ای و مبتنی بر پیشینه پژوهش­های مرتبط با موضوع پژوهش می­باشد. یافته­های حاصل از پژوهش نشان داد که سیستم تولید ناب علی­رغم اثرات مثبت بر روی سلامت کارکنان، دارای اثرات منفی نیز می­باشد.

Karoshi

 Karou-jisatsu

نویسنده


پویان محمدی

دانلود مقاله