جریان‌های بزرگ در تاریخ اندیشه غربی


مجموعه حاضر گزیده‌ای از آرا و آثار بزرگ تاریخ اندیشه غرب از قرون وسطی سال475 میلادی تا سال 1952میلادی است که در قالب سه بخش اصلی: عصر دین، عصر علم و عصر اضطراب تقسیم‌بندی شده است.  این گزیده‌ها شامل مطالب فلسفی، اجتماعی، دینی، علمی، هنری، سیاسی، ادبی، روان‌شناختی، تاریخی و اخلاقی است.

بخش اول از سه فصل، جهان‌بینی مسیحی در سده‌های میانه، عصر رنسانس و عصر تفرقه مذهبی تشکیل شده ‌است. در این بخش گزیده‌هایی از آثار و اندیشه: توماسی اکوئیناس، اگوستین قدیس، راجر بیکن، دانته، سالیسپوری، پترارک، اراسموس، داوینچی، ماکیاولی، بلینی، لوتر، کالون، بارکلی، هوکر، و گروهی دیگر، آمده است .

بخش دوم با عنوان عصر علم عمدتا دوران رنسانس را در برگرفته متشکل از سه فصل: انقلاب علمی،  عصر روشن‌اندیشی وسده بلوغ است. در این بخش گزیده‌هایی از آثار و اندیشه:فونتیل، مونتتی، کوپرنیک، هاروی، بیکن، دکارت، لاک، اسپینوزا، نیوتون، گالیله، پاسکال، بوسوئه، هابز، ولتر، هیوم دیدرو، مونتسکیو، روسو، کندرسه، ویکو، برک، هردر، هگل، میل، اسپنسر، کنت، مارکس، انگلس، داروین، نیچه، دیلتای و عده‌ای دیگر، آمده است.

بخش سوم با عنوان عصر اضطراب است کهدر این بخش گزیده‌هایی از آثار و اندیشه: فروید، بارت، سارتر، یاسپرس، هایزنبرگ، کاسیرر، یونگ، فروم، لنین، استالین، موسولینی، هیتلر، کامو، اشپنگلر، توینبی و چند نفر دیگر،آمده است.

نویسنده


عبداله عارفی نهاد، احد عارفی نهاد

دانلود مقاله