بررسی مدیریت بحران کووید-19 در ایران


همه‌گیری جهانی ویروس کرونا تهدیدی جدی را متوجه سلامت و امنیت جامعه جهانی کرده است؛ تهدیدی که به واسطه شدت و گستره ارتباطات انسانی و مراودات اقتصادی در جهان امروز مرزی نمی‌شناسد. قرار گرفتن ایران در فهرست یکی از قربانیان اصلی ویروس کرونا در کنار دشواری واردات مواد اولیه، داروها و تجهیزات پزشکی به واسطه تحریم‌ها، کشورمان را با مسئولیتی خطیر مواجه کرده است؛ مسئولیتی که انجام صحیح آن منوط به شکل‌گیری یک عزم ملی و همکاری همه‌جانبه تمام دستگاه‌های اجرایی در مدیریت بحران پیش آمده است. با جهانی شدن و بسط ارتباطات در مقیاس جهانی مخاطرات نیز جهانی شده است. در ماه های اخیر،یکی از بحران هایی که اذهان اندیشمندان رشته های مختلف را به خود جلب کرده، پاندمی کووید - 19می باشد. بحران کووید- 19، زندگی انسانها را در مقیاس جهانی تهدید می کند. هدف پژوهش حاضر، بررسی مدیریت بحران کووید-19 در ایران می باشد. پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی و نوع آن کاربردی می باشد و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای به بررسی آن پرداخته شده است.

نویسنده


حامدرضا ظریف صنایعی، صادق رسولی، سمیرا زارع نژاد

دانلود مقاله