تجارت الکترونیک در ایران و جهان


همزماني گسترش تجارت الکترونیک و طرح جهانيسازی اقتصاد و پیوستن جوامع مختلف به اين طرح و نیز گسترش روزافزون شبکه جهاني اينترنت ، اين تجارت نوين را به تجارتي فراسیستمي مبدل ساخته است ؛ به طوری كه امروزه خود را  به عنوان امری اجتنابناپذير در متن زندگي انسان امروز جاودانه ساخته است . روند رو به رشد و استقبال چشمگیر جهاني از پديده تجارت الکترونیکي، لزوم توجه به فضای تازهای در جامعه جهاني و همچنین ايجاد چارچوبهای حقوقي مناسب و قوانین و مقررات دقیق و كامل را در اين زمینه گوشزد ميكند . بعد از پيدايش فن آوري هاي نويني همچون تلفن و رايانه وتلفيق کارآيي اين دو  وسيله به منظور ايجاد مهمترين پديده هزاره سوم يعني اينترنت تنها 4 سال کافي بود تا تعداد کاربران اینترنت به 50 میلیون نفر برسد و این در حالی بود که زمان سپردی شده براي رسيدن به همين مقدار استفاده کننده از وسايلي چون تلفن، رايانه شخصي   وتلويزيون به ترتيب 74 و 16 و 13 سال بوده است . اینترنت هرچند تحولي جديد به شمار مي آيد اما توانسته است با استفاده از فن آوري هاي ديگر، در تمام ابعاد زندگي بشر نفوذ نمايد . به طوري که پديده ها يي مانند دولت الکترونيک، تجارت الکترونيک ، بانکداري و پول الکترونيک  و دانشگاه الکترونيک حاصل ورود اينترنت به حوزه هايي چون حاکميت، اقتصاد، تجارت، علم و فرهنگ بوده است . در این مقاله به مفهامیم تجارت الکترونیک و انواع آن و معایب و مزایا و موانع تجارت الکترونیکی پرداخته شده است .                                                                                                                                  

نویسنده


هدایت حسین زاده، محمد صادق اصمع

دانلود مقاله